Giá in thiệp mời sự kiện phụ thuộc vào những yếu tố nào?