08-08-2022
Thông thường 1 hộp danh thiếp hay còn còn gọi name card có 100 cái.